SURBISAren Programak

Higiezinak berregokitzeko

Ez itzultzeko dirulaguntzak dira, Surbisak onartu eta ematen dituenak, bere kudeaketa-eremuko eta Udalbatzak haren esku utzitako egoitza-eraikinak birgaitu eta hobetzeko, bai eta haien irisgarritasuna eta energia-efizientzia sustatzeko ere.

Honako eremu hauetan jarduten du: Gurutze auzoa, Zazpilanda multzoa, Trenbideetako Langileen auzoa, Olabeaga, Irala eta Iralako hirigune historikoa osatzen duten eremu degradatuak, eta Zazpikaleak Birgaitzeko Plan Bereziaren eta Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala Birgaitzeko eta Barne Erreformarako Plan Bereziaren aplikazio-eremuak.

BILATU ZURE KALEA HEMEN

Ez itzultzeko dirulaguntza jaso ahal izango dute Zazpikaleak, Bilbo Zaharra, Zorrotzaurre, Olabeaga, Irala eta Zazpilanda eremuetako egoitza-eraikinek, etxebizitzek eta lokalek, higiezinak birgaitu eta lan hauetakoren bat egin nahi badute:

Eraikinetan:

 • Fatxadak eta patioak
 • Teilatuak
 • Atariak eta eskailerak
 • Instalazioak

Igogailuak:

 • Igogailuak instalatzea
 • Arrapalak
 • Eskailera-igogailuak/li>

Etxebizitzetan eta lokaletan:

 • Igeltserotza
 • Berokuntza
 • Iturgintza eta elektrizitatea
 • Leihoak
 • Irisgarritasuna

Energia-efizientzia:

 • Isolamendu termikoa
 • Instalazio termikoak
 • Zubi termikoak

Eta, zehazki, jarduketa-lerro hauetako baten pean egon daitezkeen jarduketetarako dirulaguntzak onartuko dira:

0. lerroa: Egoitza-eraikinak birgaitzeko laguntzak.

Euren eraikinean lanak egin behar dituzten jabekideen erkidegoek zuzeneko laguntza bat jasoko dute obra orok sortzen dituen gastuak ordaintzeko (EITa idaztea, teknikarien ordainsariak, lizentzien kostuak eta abar) eta birgaitze-lanak sustatzen dituzten familiak babesteko.

1. lerroa: Zaurgarritasuna.

Zaurgarritasun-egoeran dauden familiak babestuta egongo dira, euren eraikinean birgaitze-lanak egin behar badituzte edo euren etxebizitzak bizigarritasun-baldintzak betetzeko oinarrizko eta beharrezko lanak egin behar badituzte.

2. lerroa: Segurtasuna.

Eraikinen segurtasuna berreskuratzen eta hobetzen dituzten obrak lagunduko dira diruz, hala nola honako hauek:

 • Fatxadetan eta teilatu-hegaletan egin beharrekoak, espazio publikoko segurtasunari lotuta badaude, besteak beste fatxadatik zerbait askatzeko eta txintxorrak edo erlaitz-zatiak erortzeko arriskua ekiditeko.
 • Sostenguko egituran dauden kalte orokorren, zimentazioko edo ondoko lursailetako euste-hormetako patologien edo antzekoen ondorio direnak.
 • Instalazio elektrikoak, ur beltzen zorrotenak eta abar.
 • Dagokion legezko aginduari jarraituz eta Surbisako teknikarien iritziz agindu daitezkeenak.

3. lerroa: Irisgarritasuna.

Eraikinetan eta etxebizitzetan igogailua jartzeko eta arkitektura-oztopoak kentzeko lanak.

4. lerroa: Proiektu estrategikoak eta energia-efizientzia.

Energia-efizientziako neurriak ezartzeko jarduketak, ondare-balioa berreskuratzeko neurriak, eta eraikin-multzoetako, ingurune berezietako edo ikus-inpaktua dela eta interes berezia duten eremuetako esku-hartzeak.

5. lerroa: Merkataritza-establezimenduak hobetzea.

Beheko solairuan dauden merkataritza-lokaletako instalazioak edo elementuak hobetzeko, egokitzeko eta/edo modernizatzeko obrak, lokaletan jarduera bat egiten bada zein erabili gabe badaude, betiere eraikinaren kanpoaldeko itxura hobetzen badute (erakusleihoak; errotuluak eta kanpoko beste elementu batzuk; kanpoko eta/edo erakusleihoetako argiztapena; pertsianak —sartuak— aldatzea; kanpoko igeltserotza-, arotzeria- eta pintura-lan txikiak eta berritzeak; fatxada-birmoldaketak eta -berritzeak eta abar).

0 lerroa: Egoitza eraikinak birgaitzeko laguntzak.

0 Jarduketa Lerrorako laguntzen onuradunak Jabekideen Elkarteak izango dira.

Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:

 • Etxebizitza edota lokal bakoitzeko aurrekontu babesgarria 3.000€-tik gorakoa bada: % 10, eta espedienteko gehienez 25.000€ obra orokorretan, eta 35.000€ obra iriste erraztasunekoa bada.
 • Etxebizitza edota lokal bakoitzeko aurrekontu babesgarria 1.000€ eta 3.000€ bitartekoa bada: % 50, eta espedienteko gehienez 25.000€.

1.lerroa: Zaurgarritasuna.

1.jarduketa lerrorako laguntzen pertsona onuradunak birgaitzekoak diren ohiko etxebizitza eta lokalen jabe diren pertsona fisikoak izango dira, urteko diru-sarrera haztatuak 25.000€ baino gehiago ez direnean.

Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:

 • Etxebizitzan eginiko jarduketaren aurrekontu babesgarria 1.000€ eta 3.000€ bitartekoa bada: % 50, eta gehienez 1.500€.
 • Elementu komunetan eginiko jarduketa bada baina etxebizitza edota lokalak 20.000€-tik gorako aurrekontu babesgarri pertsonala badu: % 15, eta espediente bakoitzeko gehienez ere 45.000€.
 • Euskal Autonomi erkidegoaren aldeko aldebakarreko hipoteka eratu eta inskribatzeko gastuak finantzatzeko jarduketa bada: % 100, eta gehienez 800€.

2 eta 3. lerroak, Segurtasuna eta Iriste erraztasuna, hurrenez hurren:

2 eta 3. jarduketa lerroetarako laguntzen onuradunak ohiko etxebizitzen eta lokalen jabe diren pertsona fisikoak izango dira, urteko diru-sarrera haztatuak 39.000€ baino gehiago ez direnean.

Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:

 • Etxebizitza bateko jarduketa bada: % 10, eta gehienez 9.000€.
 • Elementu komun bateko jarduketa bada:
  • % 20 edo % 35 etxebizitzaren jabe diren bizikidetza unitateentzat.
  • % 35 lokalen jabe diren bizikidetza unitateentzat.

Espediente bakoitzeko onetsiko den gehienezko laguntza 40.000€-koa izango da.

4.lerroa: Proiektu estrategikoak eta energia eraginkortasuna.

4. jarduketa lerrorako laguntzen onuradunak Jabekideen Elkarteak edo birgaitzekoa den elementuaren jabeak izango dira.

Laguntza ekonomikoa aurrekontu babesgarriaren %10ekoa izango da, eraikin bakoitzeko gehienez 45.000,00€ eta etxebizitza bakoitzeko 9.000€  jasoko direla kontuan hartuta.

5.lerroa: Merkataritza lokalen hobekuntza:

5. jarduketa lerroaren onuradunak merkataritza lokalean burutzen den jardueraren titular diren pertsona fisiko edo juridikoak, nahiz itxita edo jarduerarik gabeko lokalen jabeak izan daitezke.

Laguntza ekonomikoa aurrekontu babesgarriaren %40koa izango da, gehienez 5.000,00€ jasoko direla kontuan hartuta.

Nolanahi ere, etxebizitza birgaitzeko espedienteetan, lerro guztien baturagatik gehienez 9.000€-ko laguntza ezartzen da.

Era berean, beste laguntza berezi batzuk daude; esaterako:

 • Trenbidearen trazadurak atxikitako aldamioak jartzeko laguntzak.-
 • Finka administrariak kontratatzeko laguntzak.-
 • Termiten aurkako tratamendu bateraturako laguntzak.-
 • Igogailua jartzeko aurreproiektuak idazteko laguntzak.-
 • Kohesio sozialerako laguntzak.

Laguntzen irismena Bilboko 7. Barrutian.-

 • Oinarrien Eranskinean jasotako Arabella Zurbaran auzoko eraikuntza multzoek osoki izan daitezke Oinarri Arautzaileen laguntzen onuradun.
 • Uribarri Matiko auzoan Eremu Degradatu izendatutakoaren mugarte barruan dauden eraikinak, baldin-eta izendapen horretarako prozedura hasita badago, osoki izan daitezke Oinarri Arautzaileen laguntzen onuradun.
 • Uribarri Matiko auzoko gainerako eraikinak, baldin-eta euren kokapena bat badator errolda atal zaurgarritzat hartutakoren batekin, eta Eranskinean jasota badaude, 0 lerroko laguntza eskatu eta lortu dezakete soilik; ezingo zaie beste laguntza lerrorik aplikatu ez eta Xedapen Gehigarrietan jasotako laguntza berezirik ere.
 • Bilboko 7. Barrutiko gainerako eraikuntzak ez dira Surbisak eraikin eta etxebizitzak birgaitzeko ematen dituen laguntzen Oinarri Arautzaileetan jasotako laguntzen xede izango.

Eusko Jaurlaritzak eraikinak birgaitzeko ematen dituen laguntzak

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak EAEko eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko laguntzak ematen ditu.

Birgaitzeko lanen ardura Surbisak duen eremuetan, hark bideratuko ditu laguntzak lortzeko espedienteak, leihatila bakar gisa.

Hau da, Surbisaren ardurapeko eremuan dauden etxebizitzek, lokalek eta jabekideen komunitateek, birgaitze-lanak egin nahi badituzte, Surbisara jo beharko dute Eusko Jaurlaritzak ematen dituen laguntzei buruzko informazioa eskatu eta dagokien eskabidea eta dokumentazioa aurkeztera.

Laguntza horiek eskatzeko epea etengabe dago zabalik.
Informazio gehiago jasotzeko, idatzi surbisa@surb.bilbao.eus helbidera edo kontsultatu http://www.etxebide.euskadi.eus webgunean.


Eusko Jaurlaritzak etxebizitzak birgaitzeko ematen dituen laguntzak

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak EAEko eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko laguntzak ematen ditu.

Birgaitzeko lanen ardura Surbisak duen eremuetan, hark bideratuko ditu laguntzak lortzeko espedienteak, leihatila bakar gisa.

Hau da, Surbisaren ardurapeko eremuan dauden etxebizitzek, lokalek eta jabekideen komunitateek, birgaitze-lanak egin nahi badituzte, Surbisara jo beharko dute Eusko Jaurlaritzak ematen dituen laguntzei buruzko informazioa eskatu eta dagokien eskabidea eta dokumentazioa aurkeztera.

Laguntza horiek eskatzeko epea etengabe dago zabalik.

Informazio gehiago jasotzeko, idatzi surbisa@surb.bilbao.eus helbidera edo kontsultatuhttp://www.etxebide.euskadi.eus webgunean


Eusko Jaurlaritzak lokalak birgaitzeko ematen dituen laguntzak

Eusko Jaurlaritzako Industria, Berrikuntza eta Merkataritza sailak merkataritza-lokalak berritzeko laguntzen deialdia egiten du aldian-aldian. Laguntzek beharrezko obra zibila ere hartzen dute barne, eta establezimendu eta urte bakoitzeko 12.000 €-koa izaten da gehieneko zenbatekoa.

Eusko Jaurlaritzako sail horrek berak beste laguntza batzuk ere ematen ditu, merkatarien elkarteentzat nagusiki, merkataritza dinamizatzeko bulegoetako langileak kontrata ditzaten.

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsulta ezazu www.euskadi.eus webgunean.


Bilbao Ekintzaren laguntzak

Bilbao Ekintzak, Bilboko Udaleko erakunde publikoak, hainbat laguntza ditu Bilboko merkataritza- eta/edo enpresa-jarduera sustatzeko. Laguntza horien artean, honako hauek daude, labur-labur azalduta:

  • «Dendaz Denda» Bilboko Merkataritzarako Laguntza Plana, negozioaren bideragarritasun azterketak egiteko, merkataritza-berrikuntza sustatzeko, eta hirirako interes estrategikoa duten proiektuei ekiteko laguntzak ematen dituena.
  • Bilboko enpresa-sustapenerako laguntzak, enpresak sortzen nahiz hazten laguntzeko helburua dutenak.
  • Tokiko merkatarien elkarteentzako laguntzak.

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsulta ezazu www.bilbao.eus webgunean.


Energiaren Euskal Erakundearen (EEEren) laguntzak

Azken urteotan EEEk laguntza-deialdiak egin ditu. Ez itzultzeko dirulaguntzak dira, % 20rainokoak, inguratzaile termikoa (fatxadak eta teilatuak) birgaitzeko.

Laguntza horiek eskatzeko epea deialdi bakoitzean zehazten da.

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsulta ezazu www.eve.eus webgunean.


Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzak.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak laguntza-deialdiak egin ditu. Ez itzultzeko dirulaguntzak dira, kalifikatutako edo inbentariatutako eraikinak birgaitzeko.

Laguntza horiek eskatzeko epea deialdi bakoitzean zehazten da.

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsulta ezazu www.bizkaia.eus webgunean.

Bilboko egoitza-eraikinak birgaitu eta hobetzeko dirulaguntzak ematea arautzen duten 14. oinarri arautzaileak ezarritakoari jarraituz, Surbisak emandako dirulaguntzak argitaratzen dira:

2022an emandako diru laguntzak

2021ean emandako diru laguntzak

2020an emandako diru laguntzak

2019an emandako diru laguntzak

2018an emandako diru laguntzak

 

2023. URTEAN EGOITZA-ERAIKINEN BIRGAITZEA BULTZATZEKO DIRULAGUNTZAK

Jakinarazi nahi da 1.520.000 euroko zenbatekoaz zuzkitu dela, laguntzak emateko, 2023ko ekitaldiko aurrekontu-partiden kontura. Zenbateko hori Bilboko egoitza-eraikinak birgaitu eta hobetzeko dirulaguntzak emateari buruzko oinarri arautzaile BERRIetan aurreikusitako laguntzak emateko erabiliko da. Surbisako Administrazio Kontseiluak 2023ko ekitaldietarako onartu ditu oinarri horiek, eta webgune honetan argitaratu dira.

Bilbon, 2023ko urtarrilaren 11n.